Το Μοντέλο Δομικών Πληροφοριών ή Building Information Modeling (BIM) όπως είναι ευρέως γνωστό στον κλάδο των μηχανικών, κατακτά συνεχώς έδαφος στον τομέα των κατασκευών και τείνει να καθιερωθεί ως απαραίτητη τεχνοτροπία στο σχεδιασμό, μελέτη και ανάπτυξη των έργων υποδομής. Ήδη από τo 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα της BIM για τον δημόσιο τομέα όσον αφορά την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων (στα δημόσια έργα) και την ενθάρρυνση της καινοτομίας, ενώ πρόσφατα προέβη στην έκδοση σχετικού εγχειριδίου προς τις χώρες-μέλη της, με στόχο να εφοδιάσει τους κρατικούς και δημόσιους φορείς που είναι πελάτες του κλάδου των κατασκευών με τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να διαδραματίσουν τον απαιτούμενο ηγετικό ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού του κλάδου.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο οδηγό «η μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (BIM) είναι μια ψηφιακή προσομοίωση των λειτουργιών που αφορούν την κατασκευή και τα δομικά έργα. Αξιοποιεί την τεχνολογία, βελτιωμένες διαδικασίες και ψηφιακές πληροφορίες για να πετύχει δραστική βελτίωση αφενός των αποτελεσμάτων για τους πελάτες και τα έργα και αφετέρου των λειτουργιών που αφορούν τα δομικά έργα. Η BIM αποτελεί στρατηγικό παράγοντα ενεργοποίησης για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τα κτίρια και τις δημόσιες υποδομές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Έχει εφαρμογή σε έργα νέων κατασκευών· αλλά μπορεί επίσης να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αναπαλαίωση, την ανακαίνιση και τη συντήρηση του δομημένου περιβάλλοντος, το οποίο αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του κλάδου.»

Το σημαντικότερο όφελος από την υιοθέτηση διαδικασιών BIM στα κατασκευαστικά έργα είναι η εξοικονόμηση της τάξης του 15 – 25% στην παγκόσμια αγορά υποδομών έως το 2025. Εκτιμώντας το μέγεθος του 1,3 τρις € της συγκεκριμένης αγοράς, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση FIEC για το 2017, τα ποσοστά αυτά μεταφράζονται σε μια εξοικονόμηση της τάξης των 200 δις € περίπου, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν άμεσα στην αγορά.

Ευρωπαϊκός Οδηγός BIM

Εκτός όμως από οικονομικής άποψης, το όφελος  για τα δυνητικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν στο θεματολόγιο της κλιματικής αλλαγής και της απόδοσης των πόρων θα είναι πολύ μεγαλύτερο, σε σύγκριση με τα χρηματικά αποθέματα.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το BIM πρόκειται να αποτελέσει μια διαδικασία στρατηγικής σημασίας για τις κατασκευές, ιδιαίτερα εκείνες που χρηματοδοτούνται με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν δημόσιες υποδομές. Η περίοδος που διανύουμε μέχρι το 2025, όταν εκτιμάται ότι θα ενσωματωθούν πλήρως οι διαδικασίες μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών, αποτελεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα προσαρμογής, ώστε οι φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού Τομέα να αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για την υιοθέτηση των αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι εταιρείες που θα ενσωματώσουν στις κατασκευαστικές τους διαδικασίες πρακτικές και μεθόδους ΒΙΜ θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς αναδόχους των έργων υποδομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εγγραφτείτε στο ιστολόγιό μας
Δείτε Σχετικά Προϊόντα BIM

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *